januar 24, 2022

Vako.info

Når du vælger håbet, alt er muligt

Om nye regnskabsmæssige forenklinger for små virksomheder i 2022

Små virksomheder har ret til forenklet regnskab, herunder forenklet regnskab (finansielle) opgørelser. 66n. i 2022 træder tre nye regnskabsstandarder endelig i kraft. De har også forenklet regnskabsreglerne. Forenklet regnskab for små virksomheder, forenklet regnskabs-og regnskabsrapportering kan anvendes af små virksomheder, der opfylder en række krav. Hvad forenklingen af rapporteringen udgør, er stavet ud i Finansministeriets rækkefølge af 2. juli 2010 nr. 66n. 1. Balancen, opgørelsen over de finansielle resultater og rapporten om den påtænkte anvendelse af midler indeholder en reduceret mængde indikatorer. Bilagene til dem indeholder kun de vigtigste oplysninger, uden at det er umuligt at vurdere organisationens økonomiske situation eller de økonomiske resultater af dens aktiviteter. 2. Rapporter om ændringer i egenkapital og pengestrømme bør kun udarbejdes, hvis de indeholder oplysninger, uden hvilke det er umuligt at vurdere den finansielle stilling eller de finansielle resultater af aktiviteterne. Forenkling af regnskabsføring opnås gennem fuldstændig fritagelse eller reduceret anvendelse af regnskabsstandarder. Hvilke PBUS må ikke anvendes af små virksomheder små virksomheder er fuldstændig fritaget for forpligtelsen til at tage hensyn til kravene i følgende pbus: 1. PBU 8/2010 “anslåede forpligtelser, betingede forpligtelser og betingede aktiver” (klausul 3). I tilfælde af afslag er det ikke nødvendigt at oprette reserver til kommende udgifter; 2. PBU 2/2008 “regnskab for byggekontrakter” (afsnit 2.1). I tilfælde af afslag, er det muligt at tage hensyn til udgifter under opførelse kontrakter i overensstemmelse med den almindelige procedure i overensstemmelse med kravene i PBU 9/99 og PBU 10/99, uden særlige tilpasninger; 3. PBU 18/02″ regnskab for indkomstskat beregninger ” (klausul 2). I tilfælde af afslag på regnskab er det ikke nødvendigt at identificere permanente og midlertidige forskelle og danne permanente skatteaktiver og-forpligtelser samt udskudte skatteaktiver og-forpligtelser; 4. PBU 16/02 “oplysninger om ophørte operationer” (afsnit 3.1). Hvis årsregnskabet afvises, er det ikke nødvendigt at videregive oplysninger om ophørte aktiviteter; 5. PBU 11/2008 “oplysninger om nærtstående parter” (punkt 3). Hvis den årlige rapportering afvises, er det ikke nødvendigt at afspejle oplysninger om nærtstående parter, der påvirker virksomhedens aktiviteter. Enheder, der har ret til at foretage forenklet regnskab (herunder forenklet regnskabsaflæggelse (finansiel) udsagn), fra de regler, der er fastlagt af andre PBU og FSB, har ret til at vælge de bestemmelser, der giver relief til rådighed for dem af disse dokumenter. Hvilke regler der skal bruges ved valg, kan du bruge Afladene, eller du kan ikke – du skal skrive om valget i regnskabspraksis. Små virksomheder har ret til at afspejle ændringer i regnskabspraksis fremadrettet, det vil sige uden at afspejle justeringer af regnskabsopgørelser for tidligere perioder (punkt 15.1 i PBU 1/2008 “organisationens regnskabspraksis). Vi vil ikke dvæle i detaljer om de regler for forenklet regnskab, der er blevet anvendt i mere end et år. Du kan læse om dette i den berator “Praktiske behandling af en revisor” Bogføring af materiale og produktion bestande Bogføring af IA R&D udgifter Korrektion af regnskabsmæssige fejl Fra 2022 bliver obligatorisk for brug af 3 nye FSB: FSB 6/2020 “Anlægsaktiver”, der er uløseligt forbundet med det FSB 26/2020 “Kapital” og FSB 25/2018 “Lease Regnskab”. De indeholder også særlige bestemmelser for dem, der har ret til at foretage forenklet regnskab. Forenklet bogføring af anlægsaktiver og kapitalinvesteringer organisationer, der har ret til at anvende forenklede regnskabsmetoder, når de bruger FSB 6/2020 “anlægsaktiver”, kan: ikke justere de oprindelige omkostninger til anlægsaktiver på grund af ændringer i værdien af den estimerede forpligtelse til fremtidig demontering, bortskaffelse af anlægsaktiver og miljøgenopretning; ikke kontrollere anlægsaktiver for værdiforringelse, dvs.evaluere anlægsaktiver til bogført værdi på rapporteringsdatoen. Derfor er der ikke behov for at videregive oplysninger om værdiforringelse af anlægsaktiver i regnskabet. Når du bruger FSB 26/2020 “Kapital”, de kan: bestem den faktiske omkostninger ved genkendelse af kapital til investeringer i mængden af beløb, der er betalt og / eller skal betales af den organisation, at den leverandør (sælger, entreprenør) uden at tage højde for alle rabatter og fordele til organisationen, uanset form af deres bestemmelse; de resterende omkostninger, herunder størrelsen af den anslåede forpligtelse til fremtidig demontering, bortskaffelse af dette facilitet og genopretning af miljøet, skal indregnes som omkostninger i det regnskabsår, hvori de er afholdt; må ikke rabat omkostninger i tilfælde af udskudt (rate) med betalingen for en periode på 12 måneder gælder ikke fair værdi, når de betaler for kapital til investeringer, der helt eller delvist med ikke-monetære midler, men brug den bogførte værdi-indikator; nægte at kontrollere kapital investeringer for værdiforringelse, og evaluere dem, på den bogførte værdi på balancedagen. Det er derfor ikke nødvendigt at videregive oplysninger om værdiforringelse af kapitalinvesteringer i regnskabet. Forenklet Leasingregnskab hos lejeren den nye FSB 25/2018″ Leasingregnskab ” fastlægger separate regler for lejere og udlejere. Til at begynde med, når lejeren skifter til en ny standard i stedet for en retrospektiv omberegning, har lejeren ret til at anvende en forenklet procedure til anerkendelse og evaluering af retten til at bruge aktivet (PAA) og leasingforpligtelser. Det vil sige, at organisationen for hver leasingaftale anerkender på samme tid som den 31.December 2021 PPA og leasingforpligtelsen med forskellen, der tilskrives tilbageholdt indtjening. Dette er en generel regel. Hvis lejeren, der har ret til at anvende forenklede regnskabsmetoder, skal afspejle retten til at bruge aktivet og leasingforpligtelsen, kan han anvende følgende forenklinger: Beregn de faktiske omkostninger ved retten til at bruge aktivet som summen af den indledende vurdering af leasingforpligtelsen og leasingbetalinger foretaget på eller før datoen for levering af lejeposten. I dette tilfælde, alle andre omkostninger, der normalt er inkluderet i den faktiske omkostninger, indregnes som omkostninger for almindelige aktiviteter for den aktuelle periode (afsnit 13 af FSB 25/2018, punkt 5 i PBU 10/99); i første omgang, leasing forpligtelsen er beregnet som summen af de nominelle værdier af de fremtidige leasingydelser på værdiansættelsesdagen (afsnit 14 af FSB 25/2018). Derudover kan lejeren, herunder dem, der er berettiget til forenklet regnskab, anvende den forenklede leasingregnskabsprocedure i henhold til FSB 25/2018 (afsnit 11 og 12 i FSB 25/2018). Denne lempelse er tilladt, for aftaler, under hvilke følgende betingelser er opfyldt samtidig: leasing-aftalen giver ikke mulighed for overførsel af ejerskab til leje element til leasingtager, og der er ingen mulighed for leasingtager til at købe udlejning vare til en pris, der er betydeligt lavere end dets dagsværdi på købsdatoen; udlejning vare er ikke beregnet til at blive subleased. I dette tilfælde indregnes leasingbetalinger som en udgift på en lineær basis i løbet af lejeperioden. Forenklet leasingregnskab fra udlejer til udlejer, der har ret til at anvende forenklede regnskabsmetoder, giver FSB 25/2018 mulighed for at redegøre for enhver lejekontrakt som en operationel og kun afspejle periodiske betalinger fra lejeren. For at gøre dette skal betingelserne være opfyldt (klausul 28 i FSB 25/2018): lejeaftalen indeholder ikke bestemmelser om overdragelse af ejerskab af lejeobjektet til lejeren; lejeren har ikke ret til at købe lejeobjektet til en pris, der er væsentligt lavere end dens dagsværdi. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal udlejeren tage hensyn til drifts-og økonomiske lejekontrakter separat. Samtidig har udlejningsorganisationer, der bruger forenklede regnskabsmetoder, mulighed for kun at anvende denne procedure med hensyn til kontrakter, hvis udførelse begynder den 1.januar 2022. Desuden er det i henhold til kontrakter, hvis udførelse begyndte før 2022, muligt at fortsætte med at anvende den gamle regnskabsprocedure (Finansministeriets bekendtgørelse af 16.Oktober 2018 nr. 208n).